วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประวัติความเป็นมาของวัดนี้ตามสันนิษฐาน สร้างขึ้นสมัยอยุธยาที่มีหลักฐานคือ เสมาขนาดใหญ่หินทรายแดง  โดยมีพระยารามซึ่งเป็นบุตรเขยพระยาเจ่ง เป็นน้องเจ้าพระยามหาโยธา เป็นผู้ริเริ่มบูรณะและสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อสมัยได้อพยพหนีพม่า ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก

    ต่อมาพระยารามผู้นี้ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยานครเขื่อนขันธ์ รามัญราชชาติเสนาบดี ศรีสิทธิสงคราม เป็นผู้รักษานครเขื่อนขันธ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ การที่ได้ชื่อว่า "วัดเจดีย์ทอง” นี้ เข้าใจคงนำเอาชื่อนี้มาจากเมืองมอญ ซึ่งเคยเป็นสถานที่อยู่ของตนแต่เดิม ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ที่สำคัญ คือ 


๑. เจดีย์ทอง แบบทรงรามัญ ซึ่งตั้งอยู่หน้าบริเวณวัดได้สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างวัดนี้ประมาณ ๑๖๐ ปีเศษ 
๒. พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร แบบทรงมอญ ซึ่งทำการสร้างด้วยแก้วหยก (หรือหินอ่อนไม่ทราบได้) 

นอกจากนี้ยังมี  กุฏิเรือนไทย กุฏิทรงปั้นหยา หอสวดมนต์ตกแต่งด้วยลวดลายและแกะสลักและลายฉลุเชิงชายช่องลม ใบเสมาศิลาพายแดงศิลปอยุธยา เจดีย์พระปรางค์ประดับกระเบื้องเคลือบแบบจีนที่ไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชมวัดมอญที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเปี่ยมด้วยคุณค่าทางศาสนาและศิลปะ

 

IMGP0185

 

วัดเจดีย์ทอง

 

 

 

IMGP0197

 

IMGP0200

 

 

 

ขอบคุณที่มา:

1. https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=481&filename=index

2. https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87--964